คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • Slide06

    Slide06

bannertop1bannertop2bannertop3bannertop4

ประวัติสาขาวิชา

577634 294173087328435 867303389 nสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสาขาที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก โปรแกรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก สถาบันราชภัฏลำปาง ให้เป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในภาคหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้า โปรแกรมไฟฟ้าได้ทำการเปิดรับนักศึกษาในภาคปกติครั้งแรกเมื่อปี 2541 เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต อว.ท. สาขาไฟฟ้า และเพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อในสาขาไฟฟ้า ในปี 2543 สถาบันราชภัฏลำปาง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันราชภัฏลำปาง ได้อนุมัติให้โปรแกรมไฟฟ้าทำการเปิดสอนเพิ่มเติมในระดับปริญญาวิทยาศาสตร บัณฑิต วท.บ. หลักสูตรต่อเนื่องสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) และหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. 4 ปีโดยเปิดรับนักศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคการศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคลากรประจำการ กศ.บป.ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง และศูนย์การศึกษา จังหวัดลำพูน ด้วยการบริหารส่วนราชการ ได้ทำให้โปรแกรมไฟฟ้า เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทำการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) หลักสูตร 4 ปี  ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้กำกับดูแลด้านมาตรฐานหลักสูตร และรับรองหลักสูตรที่ทำการเปิดการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ.2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือหลักสูตร ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี

    

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน27
สัปดาห์นี้ 42
เดือนนี้ 916
รวมทั้งหมด 39196
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 12