คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • Slide06

    Slide06

หลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้า)


รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Technology Program in Electrical Technology

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย) :     เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
    ชื่อย่อ (ไทย) :      ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Electrical Technology)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Tech. (Electrical Technology)

๓. วิชาเอก
    เทคโนโลยีไฟฟ้า

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลด  >>รายละเอียดหลักสูตร<<

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 26
เมื่อวาน27
สัปดาห์นี้ 53
เดือนนี้ 927
รวมทั้งหมด 39207
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 23