คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • Slide06

    Slide06

แผนการศึกษาประจำภาคเรียน

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

-
-
-
๔๐๙๑๖๑๕
๕๕๐๓๑๐๒
๕๕๑๑๒๑๘

วิชาศึกษาทั่วไป ๑
วิชาศึกษาทั่วไป ๒
วิชาศึกษาทั่วไป ๓
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี ๑
พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

  รวม ๑๘


ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

-
-
-
๔๐๙๑๖๑๖
๕๕๗๑๑๑๐
๕๕๗๑๑๑๒
๕๕๗๑๖๐๑

วิชาศึกษาทั่วไป ๔
วิชาศึกษาทั่วไป ๕
วิชาศึกษาทั่วไป ๖
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี ๒
วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า
พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๓ 
๓ 
๓ 
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๒-๑)
๓(๒-๒-๕)

  รวม ๑๙


ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

-
-
-
๕๕๗๑๑๑๑
๕๕๗๑๑๑๓
๕๕๘๑๑๐๑
-

วิชาศึกษาทั่วไป ๗
วิชาศึกษาทั่วไป ๘
วิชาศึกษาทั่วไป ๓
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
วิชาเลือก ๑

๓ 
๓ 
๓ 
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

  รวม ๑๘


ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

-
-
๕๕๗๒๓๐๗
๕๕๗๒๕๐๔
๕๕๗๓๓๑๒
-

วิชาศึกษาทั่วไป ๙
วิชาศึกษาทั่วไป ๑๐
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือก ๒

๓ 
๓ 
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

  รวม ๑๘


ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๓๒๐๖
๕๕๗๓๓๑๕
๕๕๗๓๗๐๒
-
-
-

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
วิทยาการหุ่นยนต์
วิชาเลือก ๓
วิชาเลือก ๔
วิชาเลือกเสรี ๑

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)


  รวม ๑๘


ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๓๒๐๕
๕๕๗๓๖๐๒
๕๕๗๓๖๐๓
๕๕๗๓๙๐๑
-
-

ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเตอร์เฟส
* โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑
วิชาเลือก ๕
วิชาเลือก ๖

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑(๐-๒-๑)

  รวม ๑๕ หรือ ๑๖

หมายเหตุ : * กรณีนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชา โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า ๑


ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๓๑๐๗
๕๕๗๔๘๐๑
๕๕๗๔๙๐๒
-
-

พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า ๒
วิชาเลือก ๗
วิชาเลือกเสรี ๒

๓(๓-๐-๖)
๒(๙๐)
๓(๒-๒-๕)

  รวม ๑๔

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๓๑๐๗
๕๕๗๔๘๐๑
-
-

พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
วิชาเลือก ๗
วิชาเลือกเสรี ๒

๓(๓-๐-๖)
๑(๔๕)

  รวม ๑๐


ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๔๘๐๒

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า

๕ (๔๕๐)

  รวม

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)

๕๕๗๔๘๙๒

สหกิจศึกษา

๖ (๖๔๐)

  รวม
 

ประมวลภาพกิจกรรม

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน27
สัปดาห์นี้ 35
เดือนนี้ 909
รวมทั้งหมด 39189
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 6